Medicover Hopsital, Sector 10, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra 410210